Lietuvos judėjimas "Černobylis"
logo
Įstatai

Patvirtinta 2005 m. sausio mėn.  22 d.


1.    
skirsnis. Bendroji dalis

 

1.1.   LIETUVOS JUDĖJIMO „ČERNOBYLIS“ (sutrumpintai – LJČ) yra nepriklausoma, nepolitinė, pelno nesiekianti, savanoriškumo pagrindu veikianti organizacija vienijanti asmenis nukentėjusius nuo Černobylio avarijos. Toliau šiuose įstatuose – LJČ.

1.2.   LJČ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, įstatymų numatytą veikimo iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę, turintis sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose banko įstaigose bei savo antspaudą. LJČ turi teisę gauti labdarą ir paramą. Pagal savo prievoles LJČ atsako tik savo turtu.

1.3.      LJČ veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.

1.4.      LJČ simbolika:

                                     

 1.5.      LJČ teisinė forma – asociacija.

1.6.      LJČ veiklos laikotarpis yra neribotas.

 

2.     skirsnis. LJČ tikslai, veiklos sritys


2.1.      LJČ įsteigta vienyti asmenis nukentėjusius nuo Černobylio avarijos bei padėti jiems siekti šių tikslų:

1)     Suburti bendriją žmonių, besirūpinančių ekologinėmis, socialinėmis, medicininėmis, politinėmis ir kitomis pasekmėmis branduolinės industrijos objektuose;

2)     Ginti  asmenų, patyrusių Černobylio katastrofos padarinių ir kitų branduolinių objektų poveikį ir jų palikuonių interesus bei kaupti ir sisteminti duomenis apie juos.

3)     Padėti nuo branduolinės industrijos objektų jonizuojančiojo spinduliavimo nukentėjusiems žmonėms, užtikrinant jų socialinę bei medicininę reabilitaciją;

4)     Organizuoti nepriklausomas ekologines ekspertizes projektuojamuose, statomuose ir veikiančiuose branduoliniuose objektuose;

5)   Organizuoti nepriklausomą medicininę ir ekologinę ekspertizę objektyviems duomenims gauti, o esant būtinumui, suteikti medicininę pagalbą asmenims, patyrusiems radiacinį ir psichologinį avarijų poveikį;

6)     Nepriklausomos juridinės ekspertizės organizavimas branduolinių avarijų pasekmių likvidavimo darbuose atsiradusių teisinių santykių nustatymui;

7)     Lietuvoje ir užsienyje publikuotos mokslinės - techninės, publicistinės, grožinės literatūros kaupimas ir su LJČ veikla, susijusios informacijos ruošimas;

8)     Video filmų, radijo laidų, fotografijos parodų apie įvykius Černobylyje ir kituose branduoliniuose objektuose ruošimas;

9)     Keitimasis patirtimi su giminingomis organizacijomis užsienyje.

 

2.2.      LJČ veiklos sritys ir rūšys:

1)     Renka, analizuoja, apibendrina ir teikia informacija suinteresuotiems asmenims apie nuo Černobylio avarijos bei nuo branduolinės industrijos nukentėjusių asmenų problemas, poreikius ir veiklą;

2)     Teikia pasiūlymus valstybinėms institucijoms sprendžiančioms nuo Černobylio AE avarijos bei nuo branduolinės industrijos nukentėjusių asmenų problemas;

3)     Organizuoja įvairią leidybą, prisidedančią prie LJČ tikslų;

4)     Organizuoja seminarus, konferencijas, muges bei užsiima papildomo (neformalaus) mokymo (ugdymo) veikla;

5)     Užsiima kita, įstatymų nedraudžiama ūkine komercinė veikla, prisidedančia prie LJČ tikslų įgyvendinimo.

2.3.      Veiklą, kuriai vykdyti reikalingi leidimai ir licencijos, LJČ vykdo tik juos gavus.

 

3.     skirsnis. LJČ narių teisės ir pareigos, narių priėmimas

 

3.1.      LJČ nariais yra juridiniai asmenys.

3.2.      LJČ nariu (toliau nariu) gali būti viešas juridinis asmuo atitinkantis šiuos kriterijus:

1)     Juridinio asmens nariu ar dalininku nėra valstybinė institucija;

3.3.      Viešas juridinis asmuo, atitinkantis šiuose įstatuose keliamus reikalavimus nariui, tampa narių:

1)     Pateikiąs Tarybai raštišką prašymą tapti nariu;

2)     Pateikiąs savo registravimo dokumentų ir įstatų kopijas;

3)     Pateikiąs organo, turinčio teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens tapimo kito juridinio asmens dalyviu, sprendimo kopiją;

4)     Įsipareigojęs laikytis šių įstatų, ir tai parašęs savo prašyme;

5)     Pasirašęs stojimo sutartį kuria įsipareigoja išstodamas iš LJČ pakeisti savo pavadinimą taip, kad jame neliktų žodžių junginio „Lietuvos judėjimas Černobylis“.

6)     Tarybai paprastąją balsų daugumą priėmus sprendimą suteikti nario teises.

3.4.     Narys turi teisę išstoti iš LJČ pateikęs raštišką prašymą LJČ tarybai, bei savo organo, turinčio teisę priimti sprendimą dėl išstojimo iš LJČ, sprendimo kopiją. Taryba gavusi pastaruosius dokumentus artimiausiame posėdyje išbraukia narį iš LJČ narių sąrašų. Nario statuso netenkama nuo prašymo padavimo dienos (arba prašyme nurodytos dienos). Išstojimas iš LJČ nepanaikina anksčiau prisiimtų tarpusavio įsipareigojimų, išskyrus juridinio asmens, kaip nario įsipareigojimus.

3.5.      Už nario pareigų nevykdymą visuotinis narių susirinkimas turi teisę pašalinti narį iš LJČ arba apriboti jo, kaip nario teises.

3.6.      Narystė LJČ baigiasi: nariui išstojus iš LJČ, narį pašalinus arba likvidavus.

3.7.      Nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką numato LJČ visuotinis narių susirinkimas atskiru dokumentu.

3.8.      Nario teisės:

1)     Balsuoti visuotiniame narių susirinkime;

2)     Naudotis LJČ teikiamomis paslaugomis;

3)     Susipažinti su LJČ dokumentais ir gauti visą LJČ turimą informaciją apie jos veiklą;

4)     Bet kada išstoti iš LJČ. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip LJČ nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

3.9.      Nario pareigos:

1)     Dalyvauti LJČ visuotiniame narių susirinkime;

2)     Mokėti nario mokestį, jei toks yra numatytas;

3)     LJČ tarybos ar pirmininko prašymu pateikti informaciją susijusią su naryste LJČ;

4)     Laikytis šių įstatų.

 

4.     skirsnis. LJČ visuotinis narių susirinkimas

 

4.1.      LJČ visuotinis narių susirinkimas (toliau visuotinas susirinkimas) yra aukščiausias organas.

4.2.      Visuotinis susirinkimas:

1)     Keičia LJČ įstatus;

2)     Renka ir atšaukia LJČ tarybos narius;

3)     Renka ir atšaukia pirmininką;

4)     Renka ir atšaukia revizijos komisiją;

5)     Nustato narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;

6)     Tvirtina LJČ metinę finansinę atskaitomybę;

7)     Priima sprendimą dėl LJČ pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo.

4.3.      Visuotiniame susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi nariai. Vienas narys visuotiniame susirinkime turi vieną balsą.

4.4.      Nariai visuotiniame susirinkime atstovaujantys kitus narius turi tiek balsų, kiek narių jie atstovauja.

4.5.     Visuotinis susirinkimas šaukiamas ne rečiau, kaip kartą per metus. Visuotinį susirinkimą šaukia LJČ taryba, pirmininkas arba ne mažiau kaip ¼ (viena ketvirtoji) narių. Visuotinis susirinkimas šaukiamas paskelbiant dienraštyje „Respublika“ arba išsiunčiant nariams kvietimus registruotu laišku prieš savaitę iki numatytos visuotinio susirinkimo dienos. Visiems nariams raštiškai sutikus visuotinis narių susirinkimas gali vykti ir nesilaikant numatytų terminų.

4.6.      Kvietime arba (ir) skelbime turi būti pateikta preliminari darbotvarkė, visuotinio susirinkimo data, laikas ir vieta.

4.7.      Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių. Visuotinio susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 4.2. straipsnio 1 ir 7 dalyse nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 4.2. straipsnio 1 ir 7 dalyse nurodytiems visuotinio narių susirinkimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų.

4.8.     Jeigu visuotiniame susirinkime nėra kvorumo, taryba turi sušaukti pakartotinį visuotinį narių susirinkimą trijų mėnesių laikotarpyje, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvautų LJČ narių. Pakartotinis narių susirinkimas turi įvykti ne ankščiau nei po dviejų savaičių.

4.9.      Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas šių įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi narys, taryba, pirmininkas ar kitas suinteresuotas asmuo.

4.10.    Visuotinio susirinkimo nutarimai įsigalioja nuo jų priėmimo momento, jei visuotinis susirinkimas nenumato kitaip. Visuotinis susirinkimas privalo būti protokoluojamas.

4.11.  Visuotinį susirinkimą pradeda pirmininkas, kol išrenkamas asmuo, pirmininkausiantis visuotiniam narių susirinkimui. Visuotinis susirinkimas taip pat turi išrinkti asmenį(is) sekretoriausiančius visuotiniame susirinkime, bei asmenys skaičiuosiančius balsus (balsų skaičiavimo komisiją). Visuotiniame susirinkime klausimus sprendžiant balsavimu, balsų skaičiavimo komisija suskaičiuoja bei praneša rezultatus pirmininkaujančiam.

4.12.   Visuotiniame susirinkime teisę dalyvauti turi pirmininkas, tarybos nariai, LJČ darbuotojai bei savanoriai. Taip pat kviečiami dalyvauti gali būti ir kiti asmenys. Dėl kitų asmenų dalyvavimo sprendimą priima visuotinis narių susirinkimas.

 

5.     skirsnis. LJČ valdymo organai

 

5.1.      LJČ valdymo organai yra šie:

1)     Kolegialus valdymo organas – taryba;

2)     Vienasmenis valdymo organas – pirmininkas

3)     Kontrolės organas – revizijos komisija.

5.2.    Tarybos narių skaičių nustato visuotinis narių susirinkimas, tačiau su pirmininku taryboje turi būti nelyginis narių skaičius. Taryba sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, atsakingasis sekretorius ir visuotinio susirinkimo išrinkti tarybos nariai. Tarybą slaptu balsavimu renka LJČ nariai ketverių metų laikotarpiui. LJČ pirmininkas kartu yra ir tarybos pirmininkas.

5.3.      Į valdymo organus kandidatuojantiems asmenims keliamus reikalavimus, jų rinkimo tvarką ir reikalingus dokumentus (jų turinį, bei pateikimo visuotiniam susirinkimui terminus) atskiru dokumentu patvirtina visuotinis susirinkimas.

5.4.     Tarybos nariui negalint eiti savo pareigų arba atsistatydinus, artimiausiam visuotiniam susirinkime turi būti renkamas naujas narys esamai vietai užimti. Naujo nario kadencija baigiasi su esamos tarybos kadencijos pabaiga.

5.5.     Esamos tarybos įgaliojimai baigiasi visuotiniam narių susirinkimui išrinkus naują tarybą. Tarybos nario įgaliojimai baigiasi visuotiniam narių susirinkimui atšaukus tarybos narį arba pastarajam parašius atsistatydinimo pareiškimą. Atsistatydinimo pareiškimą tarybos narys pateikia pirmininkui.

5.6.      Taryba veikia politiniame – strateginiame lygmenyje, atstovauja LJČ bei deleguoja asmenis į įvairias valstybines ir privačias institucijas atstovauti LJČ, šaukia visuotinį narių susirinkimą, rengia ir pateikia visuotiniam narių susirinkimui LJČ veiklos ataskaitą. Taryba priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus. Taryba priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu. Tarybos sprendimus pasirašo tarybos pirmininkas arba jo įgaliotas asmuo. Taryba taip pat sprendžia kitus LJČ visuotinio narių susirinkimo kompetencijai ir pirmininkui nepriskirtus klausimus. Taryboje neesant pirmininkui, jo teises ir pareigas turi atlikti taryba.

5.7.    Tarybos posėdis laikomas teisėtu, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Tarybos posėdžiai privalo būti protokoluojami. Tarybos posėdžių šaukimo tvarką taryba gali nustatyti atskiru dokumentu.

5.8.      Pirmininkas renkamas visuotiniame narių susirinkime. Pirmininko kadencijos laikotarpis sutampa su tarybos kadencija. Išrinktas pirmininkas tuo pačiu tampa ir tarybos pirmininku. Pirmininkas pristato tarybos narius, kuriuos tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

5.9.     LJČ pirmininkas įgyvendina visuotinio narių susirinkimo ir tarybos priimtus nutarimus, atlieka koordinacinį darbą, organizuoja biuro veiklą, sudaro sandorius, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus LJČ įstatuose numatytiems tikslams pasiekti, sudaro su jais darbo sutartis, atsako už finansinės atskaitomybės sudarymą, duomenų ir dokumentų juridinių asmenų registrui pateikimą, skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą, organizuoja savanoriškus darbus Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

5.10.   Revizijos komisiją vieneriems metams renka ir jos sudėtį tvirtina visuotinis narių susirinkimas. Revizijos komisija tikrina tarybos ir pirmininko ūkinės bei finansinės veiklos teisėtumą. Revizijos komisija išaiškina LJČ organų priimtų sprendimų atitikimą šiems įstatams ir kitiems vidaus teisės aktams.

5.11.    Revizijos komisija pati išsirenka savo pirmininką. Visuotiniam narių susirinkimui pareiškus nepasitikėjimą vienu ar keliais revizijos komisijos nariais, komisijos sudėtis gali būti pakeista.

 

6.     skirsnis. Informacijos, pranešimų pateikimo tvarka

 

6.1.      Taryba nutarimu nustato dokumentų ir kitos informacijos nariams pateikimo tvarką.

6.2.      Apie LJČ reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą viešai skelbiama tris kartus ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais dienraštyje „Respublika“.

6.3.      Kita informacija, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai, numatytais terminais ir apimtimi pateikiama dienraštyje „Respublika“.

 

7.     skirsnis. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

 

7.1.      Filialas yra LJČ padalinys, turintis atskirą buveinę ir administraciją. Filialas nėra juridinis asmuo ir veikia LJČ, kaip juridinio asmens, vardu pagal šiuos įstatus ir tarybos suteiktus įgaliojimus kurie yra nurodyti filialo nuostatuose. LJČ filialų skaičius neribojamas.

7.2.      Filialui leidžiama turėti sąskaitas bankuose. Filialo turtas apskaitomas LJČ finansinėje atskaitomybėje, taip pat atskiroje filialo finansinėje atskaitomybėje.

7.3.      Filialas registruojamas ir išregistruojamas įstatymų nustatyta tvarka.

 

8.     skirsnis. Įstatų keitimo tvarka

 

8.1.      Keisti ir papildyti įstatus iniciatyvos teisę turi LJČ taryba ir bet kuris LJČ narys. Pakeistus ar papildytus įstatus tvirtina LJČ visuotinis narių susirinkimas ne mažesne kaip 2/3 susirinkime dalyvavusių narių balsų dauguma. Pakeistus ar papildytus įstatus pasirašo LJČ pirmininkas.

8.2.      Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

 

9.     skirsnis. LJČ veiklos kontrolė

 

9.1.      LJČ veiklos kontrolę vykdo revizijos komisija. Revizijos komisijai pateikus neigiamas išvadas apie tarybos ar pirmininko veiklą, visuotinis narių susirinkimas turi balsuoti dėl pasitikėjimo jais.

Aukštyn^Hey.lt
            - Nemokamas lankytojų skaitliukas